سقف ارز و اوراق بهادار خروجی همراه مسافر نصف شد

سقف ارز و اوراق بهادار خروجی همراه مسافر نصف شد

تولیدو: تهران- بانك مركزی در حالی با به روز رسانی ضوابط ورود و خروج ارز مسافری، سقف آن را به پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سفرهای هوایی و 2 هزار یورو به سفرهای زمینی، ریلی و دریایی كاهش داده است كه پیش از این، رقم مجاز مسافران دو برابر این میزان بود.


به گزارش تولیدو به نقل از ایرنا و آنگونه كه بانك مركزی بخشنامه صادر كرده است، خروج ارز‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام در مجموع مازاد بر مبلغ پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ 2 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از كشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به كشور و مشروط به عرضه رسید چاپی حاوی كد رهگیری صادره از جانب باجه بانك ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرك جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین برپایه ضوابط جدید ورود ارز به صورت اسكناس به كشور مجاز بوده و برای مبالغ تا 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرك وجود ندارد. در صورت ورود ارز به صورت اسكناس به كشور بیش از مبلغ فوق، بانك های كشور مجاز به پذیرش آن به صورت سپرده هستند و در صورت درخواست سپرده گذار، عین آن به همراه سود مربوطه به صورت ارزی به وی پرداخت خواهد شد.
بر اساس جزئیات این دستور العمل كه گمرك ایران آن را امروز (یكشنبه) منتشر كرد، سقف ورود ارز همراه مسافر تغییری نكرده و مسافران می توانند به میزان 10 هزار یورو یا معادل آن ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام وارد كشور كنند.
بر اساس ماده یك این دستور العمل، ورود ارز یا اسناد بانكی از قبیل چك بانكی، چك تضمینی، چك مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال و هم اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیكی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از كشور تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار ندارد.
برای ورود ارز ‏، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام در مجموع به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر می بایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز ‏ یا اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام همراه خود به صورت كتبی یا شفاهی به گمرك جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به صورت سیستمی با استفاده از درگاه گمرك جمهوری اسلامی ایران ثبت كنند؛ ضمن آنكه مسافر می تواند پیش از ورود به كشور با استفاده از درگاه مزبور، ارز یا اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام همراه خویش را به صورت سیستمی اظهار كند.
در ماده 2 این دستور العمل آمده است: بعد از اظهار ارز ‏ یا اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت كد رهگیری، گمرگ جمهوری اسلامی ایران ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانك ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانك ملی ایران اقدام می كند.
بانك ملی ایران بعد از دریافت ارز ‏، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام، نسبت به عرضه رسید چاپی حاوی كد رهگیری، مبلغ و نوع ارز ‏ یا اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد نمود.
گمرك جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به استعلام مراتب از مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام كند؛ ‏ارز ‏، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تكلیف از جانب مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانك ملی ایران نگهداری می گردد.
در ماده پنجم این دستور العمل، مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موظف شده است، بعد از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرك جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
همچنین طبق ماده 6 و در صورت تایید منشاء ارز یا اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام از جانب مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب با استفاده از گمرك جمهوری اسلامی ایران به بانك ملی ایران اعلام و بانك مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی آنها، درمورد ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از كشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و در مورد اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز ‏، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت می كند.
چنانچه ارز فیزیكی جزء اسعار جهان روا نبوده و یا به تشخیص بانك ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد می گردد و درصورت درخواست مسافر در خصوص حواله وجه به خارج از كشور، بانك ملی ایران می بایست نسبت به ابطال سیستمی كد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.
خروج ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام تنها توسط شخص اظهاركننده به همان ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده مجاز خواهد بود.
در صورتی كه مسافر قصد خروج كل ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده را داشته باشد، گمرك جمهوری اسلامی ایران نسبت به ابطال سیستمی كد رهگیری مأخوذه بابت ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام می كند.
همچنین در صورتی كه مسافر قصد خروج ارز به میزان كمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرك جمهوری اسلامی ایران مسافر را به باجه بانك ملی ایران راهنمایی كرده و بانك ملی ایران هم ضمن كسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهار شده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می كند.
در صورت تایید نشدن منشاء ارز، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام، مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شكایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می كند؛ اگر صدور رای برائت قطعی از جانب مرجع قضایی، مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را با استفاده از گمرك جمهوری اسلامی ایران به بانك ملی ایران اعلام می كند تا روال قانونی آن صورت گیرد.
در صورت صدور رأی محكومیت قطعی از جانب مرجع قضایی، مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را با استفاده از گمرك جمهوری اسلامی ایران به بانك ملی ایران اعلام و بانك مزبور ضمن ابطال سیستمی كد رهگیری مأخوذه بابت ارز ‏، اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرك جمهوری اسلامی ایران، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده و اداره مزبور هم نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از جانب خزانه داری كل كشور اقدام می كند؛ در مورد اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.
تا پیش از ورود مسافر به كشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع كردن ارز یا اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها اعم از آنكه آن را اظهار نكرده یا نكرده باشد، اقدام نماید.
در صورتی كه ارز ‏ یا اسناد بانكی و اوراق بهادار بی نام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانك ملی ایران بدون قید و شرط عین آن را به مسافر مسترد و هم زمان مراتب را جهت ابطال سیستمی كد رهگیری ماخوذه بابت آن را به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می كند؛ گمرك هم مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام خواهد نمود.
رعایت این دستورالعمل در مورد رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، خلبانان، كاپیتان های كشتی و خدمه آنها الزامی است.
اقتصام*2025** 6075


1397/02/23
15:07:46
5.0 / 5
4503
تگهای خبر: بانك مركزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
تولیدو